Aktuálne informácie o cestovaní

Miesto kde spoznáte historické pamiatky.


Postup a povinnosti pri príchode do SR z krajín

Postup a povinnosti pri príchode do SR z krajín, ktoré nie sú na zozname menej rizikových krajín

Pokiaľ od vstúpite na územie Slovenskej republiky a zároveň ste počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je na zozname menej rizikových (bezpečných) krajín:

 ste povinní nastúpiť do domácej izolácie do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
 ste povinní absolvovať test na COVID-19 najskôr v piaty deň domácej izolácie,
 pokiaľ cestujete z krajiny, ktorá je členom EÚ (mimo zoznamu rizikových krajín), Lichtenštajnska, alebo Švajčiarska, (a v posledných 14 dňoch ste navštívili iba tieto krajiny) a máte bezpríznakový priebeh, vaša domáca izolácia končí dovŕšením jej 10. dňa aj napriek tomu, že  neobdržíte negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Pokiaľ cestujete z krajiny mimo EÚ, musíte v izolácii zotrvať do obdržania negatívneho výsledku testu, od 21. decembra 2020 platí povinnosť domácej izolácie aj pre osoby, ktoré v posledných 14 dňoch  navštívili Spojené kráľovstvo. 
 domáca izolácia je povinná aj pre osoby žijúce s vami v spoločnej domácnosti, ste zároveň povinní nahlásiť sa telefonicky regionálnemu úradu verejného zdravotníctva alebo elektronicky registráciou cez formulár eHranica a vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (tzn. všeobecnému  lekárovi/pediater v prípade detí), s ktorým máte uzavretú zmluvu. Počas  svojho pobytu na území SR sa musíte vedieť preukázať príslušníkovi  Policajného zboru SR potvrdením o uvedenej registrácii cez formulár eHranica.

Kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva

 Výnimky pri vstupe

Ak vstupujete na územie SR z krajín Európskej únie mimo zoznamu menej rizikových krajín, Lichtenštajnska alebo Švajčiarska (a v posledných 14 dňoch ste navštívili iba tieto krajiny), tak k vyššie uvedeným povinnostiam registrácie a domácej izolácie platí alternatíva – preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 podľa prílohy č. 5, vykonaným v laboratóriách na území Rakúska alebo Českej republiky, nie starším ako 72 hodín.

Ak máte na území Slovenskej republiky trvalý alebo prechodný pobyt a ste občanom niektorej z krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska alebo Švajčiarska, a zároveň v dobe nie viac ako 3 mesiace pred vstupom na územie Slovenska ste prekonali ochorenie COVID-19 a môžete sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať potvrdením podľa prílohy č.3 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

Informácie o všetkých výnimkách sú uvedené vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR alebo na webovej stránke korona.gov.sk. 

Otázky ohľadom karanténnych opatrení a testovania môžete zasielať na emailovú adresu Úradu verejného zdravotníctva SR: koronapodnety@uvzsr.sk

Formulár pri návrate leteckou dopravou

Každý cestujúci, ktorý prilieta na Slovensko z ktorejkoľvek krajiny, musí vyplniť Formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia (Public Health Passenger Locator Form).

Niektoré letecké spoločnosti môžu v súčasnej dobe aj pri návrate do vlasti vyžadovať preukázanie negatívneho testu na COVID-19. Podmienky týkajúce sa prepravy cestujúcich sú v kompetencii leteckých spoločností preto odporúčame informovať sa u príslušnej leteckej spoločnosti o podmienkach vstupu na palubu aj pri návrate do SR.


Menej rizikové krajiny

Menej rizikové krajiny

Krajiny,  ktoré sú z epidemiologického hľadiska považované za menej rizikové a  pre ktoré pri návrate do SR platí voľný prechod cez hranice bez  povinnosti izolácie v domácom prostredí a testovania na COVID-19.  

Austrália, Čínska ľudová republika, Fínsko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Nórsko, Nový Zéland, Singapur, Taiwan


Česko

Podmienky vstupu do Českej republiky

Od 5. januára 2021 platí aktualizované opatrenie Ministerstva zdravotníctva ČR pre vstup osôb do Českej republiky. 

Opatrenie rozširuje existujúce podmienky pre cestujúcich zo Spojeného kráľovstva v súvislosti s novou mutáciou koronavírusu.

Ešte pred vstupom do ČR musí každý cestujúci zo Spojeného kráľovstva bez ohľadu na spôsob dopravy disponovať potvrdením o negatívnom  výsledku antigénového alebo PCR testu, ktorý nie je starší ako 72 hodín.  

Piaty až siedmy deň po príchode do ČR je potom NUTNÉ podstúpiť PCR test alebo 10 dňovú karanténu. Od týchto povinností sú oslobodené len osoby tranzitujúce cez Spojené kráľovstvo do ČR, či pracovníci medzinárodnej dopravy

Pravidlá cestovania do ČR od 5. januára 2021

Informácie na webovej stránke Ministerstva vnútra ČR

Podmienkou pre vstup do ČR z červených krajín EÚ+ je pred príchodom vyplniť príjazdový formulár a po príjazde predložiť hygienickej stanici výsledok PCR testu, nie starším ako 72 hodín. Potvrdenie o vyplnení príjazdového formulára  a výsledok PCR testu majte pre prípadnú kontrolu po celú dobu pobytu pri sebe.

Vo výnimočných situáciách je možné podstúpiť PCR test najneskoršie do 5 dní po príchode do ČR. Do  negatívneho výsledku ohláseného príslušnej hygienickej stanici  (najneskôr do 7 dni) však nie je možné sa voľne pohybovať po území ČR.

Cudzinci môžu do ČR pricestovať iba v nevyhnutných prípadoch a to:

cesty do zamestnania či na výkon podnikateľskej činnosti (vrátane pendlerov)

nevyhnutné cesty za rodinou

cesty k lekárovi

Výnimky z povinnosti vyplniť príjazdový formulár a predložiť negatívny výsledok PCR testu:

pobyt v červenej krajine kratší než 12 hodín v posledných 14 dňoch

cezhraniční pracovníci, žiaci a študenti zo susedných krajín

cesty do alebo z ČR nepresahujúce 24 hodín

tranzit cez územie ČR, ktorý nepresiahne 12 hodín

Výnimka  pre cesty, ktoré nepresiahnu 24 hodín, u ktorých nie je nutné vyplniť  príjazdový formulár a predložiť negatívny výsledok testu PCR je  obmedzená na tieto cesty:

výkon podnikateľskej činnosti a obchodné cesty obstaranie základných životných potrieb, nákupy, tankovanie zdravotná starostlivosť neodkladné úradné záležitosti pohreby 

Upozorňujeme,  že ide o podmienky návratu do ČR a nie o podmienky návratu do SR.  Podmienky vstupu do SR upravuje platná vyhláška Úradu verejného  zdravotníctva a vstup bez povinnosti karantény alebo predloženie  negatívneho testu je možný len za presne vymedzených podmienok.  Krátkodobý výstup zo SR s návratom do niekoľkých hodín medzi výnimkami  nie je.  

Občania  z krajín mimo EU+ majú v súlade s koordinovaným postupom EÚ aj naďalej  zakázaný vstup na územie ČR s výnimkami uvedenými na webových stránkach Ministerstva vnútra ČR.

Od 9. novembra 2020 platí pre vstup na územie ČR nový  mechanizmus Ministerstva zdravotníctva Českej republiky pre hodnotenie  epidemiologickej situácie v krajinách EÚ/Schengenského priestoru (EÚ+) upravujúci obmedzenia pri cestách do ČR:

Členské krajiny (EÚ+) sú rozdelené do troch kategórií – zelené, oranžové a červené:

zelené krajiny: bez cestovných obmedzení

oranžové krajiny: povinnosť pre zamestnancov a študentov predložiť negatívny test PCR

červené krajiny: povinnosť vyplniť vopred príjazdový formulár a absolvovať PCR test/podstúpiť karanténu

Zoznam krajín s nízkym rizikom nákazy

Slovensko nie je zaradené na zoznam krajín s nízkym rizikom nákazy od 9. novembra 2020.

Občania SR majú povinnosť pred vstupom vyplniť príjazdový formulár a absolvovať PCR test alebo podstúpiť karanténu, pokiaľ sa na nich nevzťahuje niektorá z výnimiek.


Francúzsko

Podmienky vstupu do krajiny

 

Od  31. januára 2021 môžu občania Slovenskej republiky vstupovať do  Francúzska len s negatívnym PCR testom na COVID-19, nie starším ako 72  hodín. 

Výnimka z tejto povinnosti platí len pre pendlerov, cestných prepravcov a obyvateľov oblastí žijúcich v okruhu 30 km od hraníc.

Prepravcovia z krajín EÚ, ako aj z Írska a Spojeného kráľovstva, sa musia pri vstupe do Francúzska preukazovať vyplnenými formulármi, ktoré sú dostupné na webovej stránke Ministerstva vnútra Francúzska.

Negatívnym testom sa nemusia preukazovať osoby do 11 rokov.

Po  príchode do Francúzska sa dôrazne odporúča absolvovať 7-dňovú  karanténu. Po jej skončení je potrebné zopakovať RT-PCR testovanie na  ochorenie COVID-19.

Vstup do francúzskych zámorských území je od 31. januára 2021 povolený iba zo závažných dôvodov.

Informácie o podmienkach vstupu do francúzskych zámorských regiónov

Pri  vstupe na územie francúzskych zámorských regiónov je potrebné preukázať  sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19, nie starším ako 72 hodín a  vyplneným formulárom Ministerstva vnútra Francúzska.  Pred cestou do zámoria odporúčame oboznámiť sa s podmienkami vstupu na  jednotlivých prefektúrach príslušného zámorského regiónu.

Vonkajšie hranice Francúzska budú od 31. januára 2021 zatvorené, je zakázané vycestovať do/z krajín mimo EÚ.  Cesta do alebo z krajín mimo EÚ bude možná len v neodkladných  prípadoch, z vážnych dôvodov a bude si vyžadovať potvrdenie o negatívnom  výsledku PCR testu na COVID-19, ako aj preukázanie sa vstupným  formulárom.

Informácie a príslušné formuláre na webovej stránke Ministerstva vnútra Francúzska

Zo Spojeného kráľovstva môžu do Francúzska vstúpiť alebo tranzitovať jeho územím len nasledujúce osoby:

  • francúzski občania alebo občania EÚ a ich rodinní príslušníci ;
  • občania  Spojeného kráľovstva alebo tretích krajín, ktorí majú bydlisko vo  Francúzsku alebo v EÚ alebo ktorí musia nevyhnutne vycestovať.

Každá osoba, ktorá odchádza zo Spojeného kráľovstva do Francúzska sa od 1. februára 2021 musí preukázať:

 čestným vyhlásením, že nemá žiadne príznaky ochorenia COVID-19 a že nebola v kontakte s nijakou chorou osobou 14 dní pred plánovaným vycestovaním

Tlačivo čestného vyhlásenia

  • negatívnym PCR na ochorenie COVID-19 realizovaným na britskom území menej ako 72 hodín pred vycestovaním (platí  pre osoby staršie ako 11 rokov). Výsledok testu musí obsahovať typ  testu aj negatívny výsledok s vašim menom a priezviskom.

  •   Ak  v krajine nie je možné vykonať test PCR, cestujúci má možnosť len vo  výnimočných prípadoch požiadať francúzske veľvyslanectvo alebo konzulát o  výnimku z povinnosti preukázania sa testom PCR s tým, že sa zaviaže  vykonať po príchode na francúzske územie virologický skríningový test  umožňujúci detekciu SARS-CoV-2 (antigénny test), 7 dní izolácie v  zariadení určenom francúzskymi orgánmi a absolvovanie RT-PCR testu po  tejto izolácii. V krajinách, kde sú k dispozícii antigénne testy, je  výnimka z testu PCR platná, iba ak je sprevádzaná výsledkom takého testu  vykonaného menej ako 72 hodín pred nalodením a bez záveru, že došlo ku  kontaminácii COVID-19.

  • vyplneným formulárom o vycestovaní do Francúzska zo Spojeného kráľovstva

      


Nemecko

Podmienky vstupu do krajiny

Od 14. januára 2021 Nemecko rozlišuje 3 druhy rizikových oblastí:

1. doteraz platné kategórie rizikových krajín/oblastí;
2. vysokorizikové oblasti s vysokou incidenciou (od 200 nových prípadov denne/100 tisíc obyvateľov/za posledných 7 dní)
3. oblasti s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu.

Aktuálny stav rizikovosti pre jednotlivé krajiny je zverejnený na webovej stránke Inštitútu Roberta Kocha.

Od 28. marca 2021 je Slovenská republika zaradená medzi vysokorizikové oblasti s vysokou incidenciou s nasledovnými podmienkami cestovania:
Vstup na územie Nemecka je umožnený bez podmienky trvalého alebo registrovaného pobytu v Nemecku.

Cestujúci musia už pred nástupom do lietadla/vlaku/autobusu smerujúceho do Nemecka alebo pri vstupe na územie Nemecka predložiť negatívny antigénový alebo PCR test  na COVID-19 nie starší ako 48 hodín od jeho vykonania v nemeckom, anglickom a lebo francúzskom jazyku.

Povinnosť predložiť negatívny test na COVID-19 sa nevzťahuje na osoby, ktoré sa na území Nemecka budú zdržiavať menej ako 72 hodín a  ktoré zabezpečujú cezhraničný prevoz osôb, alebo tovarov cestnou,  železničnou,  lodnou alebo leteckou dopravou.

Osoby  prichádzajúce do Nemecka z rizikových, vysokorizikových a z oblastí s  výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu, v ktorých sa zdržiavali  posledných 10 dní, vrátane Slovenskej republiky, sú zároveň povinné prihlásiť sa pred cestou  prostredníctvom digitálneho formulára a pri vstupe do Nemecka sa preukázať potvrdením v PDF formáte, ktoré dostanú po kompletnom vyplnení všetkých požadovaných údajov.

Ak vo výnimočných prípadoch nie je možné vyplniť digitálny formulár, musí cestujúci predložiť vyplnený náhradný formulár v papierovej podobe:

Na stiahnutie:

Formulár pre vstup do Nemecka v nemeckom jazyku

Formulár pre vstup do Nemecka v anglickom jazyku

Cestujúci  prichádzajúci z rizikových oblastí a z vysokorizikových oblastí s  vysokou incidenciou, vrátane Slovenskej republiky, sú povinní nastúpiť do 10-dňovej karantény. Karanténu je možné predčasne ukončiť po negatívnom výsledku PCR testu, ktorý je možné podstúpiť najskôr po 5 dňoch.

Odporúčame cestujúcim overiť si pred cestou podmienky vstupu do Nemecka a tranzitu cez Nemecko na nemeckom veľvyslanectve v Bratislave alebo v štáte, v ktorom majú aktuálne pobyt.

Informácie o výnimkách z predloženia testu na COVID-19 a z povinnej karantény poskytujú nemecké úrady zdravia – Gesudheitsamt a sú publikované na webovej stránke Spolkového ministerstva vnútra.

Na cestujúcich prichádzajúcich do Nemecka z oblastí s výskytom mimoriadne infekčných variantov vírusu - Francúzska z departmentu Moselle, Juhoafrickej republiky, Brazílie,  Lesotha, Eswatini, Botswany, Malawi, Mozambiku, Zambie a Zimbabwe  leteckou, autobusovou, železničnou a lodnou dopravou sa vzťahuje zákaz  osobnej prepravy. Všetci cestujúci prichádzajúci z oblastí s výskytom  mimoriadne infekčných variantov vírusu sú povinní nastúpiť do 14-dňovej  karantény, ktorú nie je možné predčasne ukončiť.

Jednotlivé spolkové krajiny k uplatňovaniu nariadenia o cestovaní do Nemecka pristupujú individuálne, preto odporúčame každému, kto plánuje do Nemecka cestovať, aby ešte pred cestou kontaktoval príslušný nemecký úrad zdravia Gesundheitsamt v mieste plánovaného pobytu a preveril si všetky náležitosti a výnimky z karantény.

Vyhľadávanie príslušných úradov zdravia podľa miesta pobytu

Príslušný nemecký úrad zdravia Gesundheitsamt odporúčame kontaktovať aj pri dohadovaní termínov testovania, či v prípade otázok ku karanténe.

Informácie o COVID-19, cestovaní do Nemecka, karanténe a podmienkach testovania (odkazy na príslušné inštitúcie)

Webová stránka Spolkového ministerstva zdravotníctva - informácie v nemeckom jayzku

Webová stránka Spolkového ministerstva zdravotníctva - informácie v anglickom jayzku

Webová stránke Inštitútu Roberta Kocha - informácie v nemeckom jazyku 

Webová stránke Inštitútu Roberta Kocha - informácie v anglickom jazyku

Podmienky tranzitu

 Povinnosť predloženia testu na COVID-19 a povinnosť karantény sa nevzťahuje na cestujúcich, ktorí cez Nemecko prechádzajú a bezprostredne po  prekročení nemeckej hranice budú pokračovať v ceste do domovského štátu  alebo do štátu pobytu a pri priamom tranzite cez nemecké letiská bez  opustenia tranzitného priestoru letiska.

 Od 30. marca 2021 je zavedená povinnosť predloženia negatívneho testu na COVID-19 pri príchode do Nemecka leteckou prepravou.

Odporúčame  cestujúcim overiť si pred cestou podmienky príchodu do Nemecka leteckou  prepravou a podmienky leteckého tranzitu cez nemecké letiská na  nemeckom veľvyslanectve v štáte, v ktorom majú aktuálne pobyt.

Cestovanie a opatrenia v rámci krajiny

 Vzhľadom na federatívne usporiadanie Nemecka (16 spolkových krajín) sa opatrenia proti šíreniu COVID-19 na krajinskej a regionálnej úrovni môžu odlišovať.

 Prehľad aktuálne platných opatrení v jednotlivých spolkových krajinách

 Podmienky návratu do SR

 Informácie o postupe pri návrate do SR


Rakúsko

Podmienky vstupu do Rakúska

UPOZORNENIE – dočasné sprísnenie kontrol na slovensko - rakúskych hraničných priechodoch od 9. januára 2021

Vzhľadom  na aktuálne nepriaznivý vývoj pandemickej situácie COVID-19 v Českej  Republike a na Slovensku pristupuje Rakúsko od 9. januára 2021 k  sprísneniu kontrol na svojich hraničných priechodoch s týmito susednými  krajinami. Prekračovať hranicu bude možné výlučne na oficiálnych  hraničných priechodoch pričom je možné dočasné uzatvorenie malých  lokálnych priechodov. Už zavedené zdravotné hliadky vykonávané  príslušníkmi rakúskej armády budú dočasne posilnené aj príslušníkmi  rakúskej polície. Je preto potrebné pri plánovaní cesty počítať s možným  väčším časovým zdržaním. Ostatné nižšie uvedené informácie o vstupe do  Rakúska a výnimkách sú platné.

Aktuálne cestovné odporúčania na webovej stránke Spolkového ministerstva zahraničných Rakúska

Od 19. decembra 2020 platí pdf novela nariadenia o vstupe do krajiny rakúskeho Spolkového ministerstva sociálnych vecí, zdravia a ochrany spotrebiteľa BMSGPK  (pdf; 439.94 KB) (č. novej vyhlášky v zbierke: BGBI. II Nr. 563/2020). Predpokladaná  platnosť tohto nariadenia je výhľadovo do 10. januára 2021. O ďalšej  zmene budeme opäť včas informovať na tejto webovej stránke.

Na stiahnutie: pdf Vzor prehlásenia – nastúpenie 10-dňovej karantény  (pdf; 731.14 KB)

Vyhláška  zavádza v princípe povinnosť 10-dňovej karantény pre cestujúcich,  vstupujúcich na územie Rakúska z takmer všetkých krajín, vrátane  Slovenska.

Z  povinnosti karantény je vyňatých 10 štátov: Austrália, Fínsko, Írsko,  Island, Japonsko, Nový Zéland, Nórsko, Južná Kórea, Uruguaj a Vatikán.

Povinnú  karanténu možno predčasne ukončiť najskôr piaty deň po vstupe do  Rakúska na základe preukázania sa negatívnym COVID-19 testom (PCR-testom alebo aj antigénnym testom - NOVINKA).

Výnimka z ustanovenia o povinnej karanténe,  ale za podmienky preukázania sa pri vstupe do Rakúska negatívnym  COVID-19 testom, nie starším ako 72 hodín (PCR-test alebo antigénový  test – NOVINKA) sa týka nasledovných kategórií:

opatrovateľky/-telia  pracujúci 24-hodinových v turnusoch v rodinách (t.j. mimo pendlujúcich  za prácou v zariadeniach, kde sú zamestnaní, pravidelne sem dochádzajú  na dennej báze a kde sú pravidelne automaticky testovaní),

sezónni pracovníci, osoby vstupujúce do Rakúska z dôvodu neodkladných medicínskych výkonov a ošetrenia + 1 sprevádzajúca osoba;

Z  ustanovenia o povinnej karanténe a zároveň aj z povinnosti preukázať sa  negatívnym COVID-19 testom, nie starším ako 72 hodín sú úplne vyňaté nasledovné kategórie osôb:

pendleri (t.j. pracovníci v pravidelnom intervale dochádzajúci za prácou zo SR do Rakúska. Okrem vyššie uvedenej kategórie opatrovateľov),

pendleri za účelom účasti na PREZENČNEJ FORME vyučovania na vysokých školách a univerzitách,

pendleri z rodinných dôvodov alebo z dôvodu návštevy životného partnera. Patrí sem opakujúca sa (prinajmenšom v mesačných intervaloch) návšteva  rodinných príslušníkov nezávisle od stupňa ich vzájomného príbuzenského  vzťahu,

tranzitujúci cez Rakúsko pod  podmienkou, že bude cesta uskutočnená bez nevyhnutných zastavení, t.j.  musí byť v maximálnej možnej miere minimalizované riziko infekcie,

vycestujúci z Rakúska definitívne pod podmienkou, že pri vycestovaní bude v čo možno najväčšej miere minimalizované riziko infekcie,

príslušníci jednotiek humanitárnej pomoci,

vstupujúci do krajiny z dôvodov jednorazového neodkladného výkonu povolania/výkonu práce (napr. práce na kritickej infraštruktúre – VYŽADUJE SA POTVRDENIE),

vstupujúci do krajiny za účelom splnenia súdne alebo úradne nariadenej povinnosti (napr. predvolania pred súd a pod.);

Na stiahnutie: pdf Vzor potvrdenia pre pendlerov  (pdf; 19.11 KB)

Na stiahnutie: Vzor tlačiva - medical certificate

Aktuálne podmienky vstupu – všetky krajiny sveta (anglický jazyk)

Aktuálne informácie vrátane často kladených otázok pre osoby cestujúce do a cez Rakúsko, ako aj pre turistov v nemeckom jazyku

Aktuálny zoznam štátov na webovej stránke Re-open EU

Doprava a tranzit cez územie Rakúska

 Vnútroštátna vlaková a autobusová doprava premáva v rámci Rakúskej republiky podľa platných grafikonov.

 Premáva naďalej aj medzinárodná hromadná doprava medzi Slovenskom a Rakúskom

 Vyhľadávanie cestovného spojenia medzi Slovenskom a Rakúskom

 Vyhľadávanie vlakového alebo autobusového spojenia na webovej stránke OBB

 Pre  všetky osoby, na ktoré by sa v zmysle vyššie uvedeného vzťahovala pri  zotrvaní/dlhšom zastavení sa v Rakúsku povinnosť karantény alebo  predloženia negatívneho PCR či antigénového testu nie staršieho ako 72  hodín, platí povolenie voľného tranzitu cez Rakúsko s vyňatím z týchto  povinností s tým, že je nariadené prejsť cez Rakúsko bez zbytočného zastavovania (o čom rakúska polícia/úrady môžu vyžadovať prehlásenie ústne alebo písomné).

Na stiahnutie: Prehlásenie o tranzite

Podmienky návratu do SR

Od 16. novembra Rakúsko už nie je zaradené medzi mierne rizikové krajiny.

Informácie o postupe pri návrate do SR

Upozorňujeme, že od 8. decembra 2020 majú pendleri na hraniciach povinnosť preukázať sa negatívnym antigénovým alebo PCR testom na ochorenie COVID-19. 

Osoby,  ktoré pravidelne prekračujú hranice Slovenska a majú výnimku z domácej  izolácie a následného testovania, sa musia preukázať:

buď negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 14 dní vykonaným aj mimo územia SR, alebo výsledkom antigénového  testu nie starším ako 14 dní s tým, že bude akceptovaný aj výsledok  antigénového testu certifikovaného v krajinách Európskej únie. 

Pod pojmom osoby pravidelne prekračujúce hranice SR sa rozumejú slovenskí aj zahraniční pendleri, občania SR žijúci v  pohraničí susedných štátov, žiaci a študenti, osoby starajúce sa o  svojich blízkych, osoby, ktoré obhospodarujú pôdu do 10 kilometrov od  hraníc, umelci a ďalší pracovníci v sektore kultúry, ktorí majú výnimku z  domácej izolácie a následného testovania.

Na stiahnutie: Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania

Odporúčame pred návratom do SR vždy aktuálne preštudovať aj stránku: www.korona.gov.sk


Spojené kráľovstvo

Podmienky vstupu do krajiny

Spojené  kráľovstvo neobmedzuje možnosti vstupu občanov SR na svoje územie,  platia doterajšie všeobecné pravidlá pre vstup (preukázanie sa platným  občianskym preukazom alebo pasom). Všetkým cestujúcim je odporúčané cestovať do Spojeného kráľovstva iba v nevyhnutných prípadoch a zároveň sú upozornení, že sa na nich vzťahujú platné vládne opatrenia po celom území Spojeného kráľovstva.

Od 18. januára platí pre cestujúcich prichádzajúcich zo všetkých krajín povinnosť preukázania sa negatívnym PCR alebo antigénovým testom na ochorenie COVID-19. 

Upozorňujeme  občanov na prípady odopretia vstupu po preukázaní sa certifikátom  antigénového testu vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR. Odporúčame  pred cestou kontaktovať svojho prepravcu a overiť si aktuálne prepravné  podmienky. Otestovať sa môžete dať najskôr 3 dni pred plánovanou cestou.  Napríklad, ak cestujete v piatok, môžete sa dať otestovať v  utorok, stredu alebo vo štvrtok. Je potrebné preukázať originál testu s  výsledkom v anglickom, francúzskom alebo španielskom jazyku. Preklad  nebude akceptovaný. Od tejto povinnosti sú oslobodené deti do 11 rokov. Pokiaľ sa výsledkom testu nepreukážete, môžete byť vylúčený z prepravy, vstup na palubu vám bude zamietnutý.

Všetci cestujúci prichádzajúci do Spojeného kráľovstva sú povinní absolvovať 10-dňovú karanténuV  prípade, že pricestujú do krajiny na kratšie obdobie, sú povinní celý  tento čas zotrvať v karanténe, dovolený je iba presun z/na letisko.

Od 15. februára 2021 všetci cestujúci prichádzajúci do Spojeného kráľovstva budú musieť po  príchode do krajiny absolvovať test na COVID-19 na druhý a ôsmy deň  povinnej karantény. Vykonanie testov neumožní skrátenie povinnej  10-dňovej karantény.

Preukázanie sa negatívnym testom na COVID-19 pred cestou do Spojeného kráľovstva

Informácia britskej vlády o nových hraničných opatreniach

Vyhlásenie ministra zdravotníctva

Zoznam súkromných laboratórií poskytujúcich testovanie na COVID-19 v Spojenom kráľovstve

Kompletný zoznam výnimiek z povinnej karantény

Povinná registrácia pred príchodom do Spojeného kráľovstva

Platí povinnosť pre každého cestujúceho prichádzajúceho do Spojeného kráľovstva registrovať sa online a vyplniť tzv. passenger locator form.

Registrácia je možná 48 hodín pred plánovaným príchodom do krajiny.

Každá osoba, ktorá pricestovala z krajiny nachádzajúcej sa na červenom zozname počas  posledných 10 dní, je povinná uskutočniť rezerváciu v jednom z hotelov  vyčlenených pre 10-dňovú povinnú karanténu (britská vláda v najbližších  dňoch zverejní link na uskutočnenie rezervácie). Slovensko nie je súčasťou tohto zoznamu.

Informácia pre Škótsko -  od 15. februára 2021 všetci cestujúci (okrem common Travel Area) si budú musieť rezervovať a uhradiť hotel za účelom karantény

Britská vláda prijala nové opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu. V tejto súvislosti vycestovanie z územia Spojeného kráľovstva musí byť odôvodnené. Cesta na dovolenku nie je považovaná za dôvod na opustenie územia  - oznámenie britskej vlády. Bližšie informacie k opatreniam sú zverejnené na oficiálnej stránke vlády.

Podmienky návratu do SR

Od  21. decembra 2020 platí po príchode na Slovensko pre všetky osoby,  ktoré v posledných 14 dňoch navštívili Spojené kráľovstvo, povinnosť domácej izolácie. Už nebude možné predísť jej preukázaním sa výsledkom RT-PCR testu.

Každý  občan prichádzajúci zo Spojeného kráľovstva sa musí najneskôr  bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky registrovať na webovej  stránke korona.gov.sk/ehranica/ a na požiadanie sa preukázať potvrdením o splnení tejto povinnosti príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky.

 Osoba  v izolácii bude na COVID-19 testovaná najskôr na piaty deň po  zaregistrovaní na webe. Ak bude test negatívny, izolácia sa končí.

 Podmienky vstupu zo Spojeného kráľovstva na naše územie sa preventívne  sprísňujú v súvislosti s rozšírením novej mutácie koronavírusu  SARS-CoV-2 identifikovaného na juhu Spojeného kráľovstva.
Informácie o postupe pri návrate do SR


Belgicko

Podmienky vstupu do krajiny

 

Všetci  nerezidenti (občania SR, ktorí nie sú držiteľmi belgickej ID karty) od  12 rokov prichádzajúci do Belgicka z červenej zóny musia od 25. decembra 2020 predložiť negatívny výsledok PCR testu vykonaného najskôr 72 hodín pred odchodom na belgické územie. Dátum odobratia testovanej vzorky musí byť zreteľne označený: dokument  je platný 72 hodín od tohto dátumu - spresňuje belgická vláda na webovej stránke venovanej problematike COVID-19.

Belgický koordinačný výbor COVID-19 30. decembra 2020 rozhodol o sprísnení kontrolných opatrení súvisiacich so vstupom na územie Belgicka.

1. Povinná karanténa po pobyte v červenej zóne (aj SR) viac ako 48 hodín. Všetky pobyty v červenej zóne sa považujú za vysoko rizikové kontakty.  Od 31. decembra 2020 musí byť teda každá osoba (rezidenti aj  nerezidenti), ktorá sa vráti do Belgicka po pobyte v červenej zóne najmenej 48 hodín, umiestnená do karantény. Karanténa môže  skončiť negatívnym testom PCR vykonaným v siedmy deň karantény. Platnosť  opatrení je aktuálne predĺžená do  1. marca 2021.

Výnimky existujú iba v niekoľkých prípadoch:

  • pre  osoby, ktoré vykonávajú rozhodujúce funkcie v základných odvetviach, je  možné prácu v mieste zamestnania povoliť certifikátom zamestnávateľa (v  súlade s rozhodnutím Medzirezortného orgánu verejného zdravia z 2.  decembra 2020); 
  • študenti sú oprávnení výnimočne prerušiť karanténu za účelom vykonania skúšky; 
  • rezidenti,  ktorí zostali v zahraničí z profesionálnych dôvodov, môžu upustiť od  povinnej karantény do 4. januára 2021 na základe osvedčenia  zamestnávateľa, ktoré potvrdzuje profesionálny dôvod ich cesty. Od 4.  januára 2021 budú pri posudzovaní formulára PLF zohľadnené pracovné  cesty potvrdené zamestnávateľom.

2. Test PCR pri návrate do Belgicka prvý a siedmy deň.  Rezidenti (občania SR, ktorí disponujú belgickou ID kartou), ktorí sa  vracajú z červenej zóny, kde sa zdržiavali dlhšie ako 48 hodín, musia  byť testovaní prvý a siedmy deň karantény.

Od 2. januára 2021 dostanú ľudia po návrate SMS-správu, ktorá im umožní ísť do testovacieho centra. Na  letisku Zaventem v Bruseli sa testovacia kapacita ešte zvýši, aby sa  cestujúcim prilietajúcim do Belgicka umožnilo od začiatku testovať  dobrovoľne. Na letiskách v Charleroi a železničnej stanici Brusel-Midi  sa vytvorí testovacia kapacita.

3. Posilnená kontrola návratov zo zahraničia. Vyvinie sa osobitné úsilie na posilnenie kontroly dodržiavania týchto opatrení v súvislosti s cezhraničnou dopravou. Pôjde najmä  o sprísnené kontroly vyplnenia formulára PLF a potvrdení o negatívnych  testoch, ktoré musia nerezidenti predložiť pri vstupe na územie  Belgicka.

Uvedené sprísnené opatrenia dopĺňajú doterajšie nariadenia, ktoré zostávajú v platnosti. Ide najmä o negatívny výsledok PCR testu, ktorý musia od 25. decembra 2020  nerezidenti predložiť pri vstupe na územie Belgicka, ako aj sprísnenie  kontroly vypĺňania formulára PLF.

Od  1. augusta 2020 sa pre cestujúcich prichádzajúcich do Belgicka z  akejkoľvek krajiny, akýmkoľvek dopravným prostriedkom vyžaduje vyplnenie  online formulára (The Passenger Locator Form – PLF), ktorý je potrebné vyplniť najskôr 48 hodín pred prekročením hraníc. Formulár  vypĺňa každá osoba staršia ako 16 rokov; spolucestujúca osoba mladšia  ako 16 rokov sa uvádza vo formulári rodiča. Ak osoba mladšia ako 16  rokov cestuje sama, vypĺňa formulár samostatne. Výnimka na vyplnenie  formulára sa vzťahuje na osoby, ktoré cestujú iným dopravným  prostriedkom ako lietadlo alebo loď, a ktoré sa zdržia menej ako 48  hodín na území Belgicka alebo ktoré sa zdržia menej ako 48 hodín mimo  územia Belgicka. Akúkoľvek zmenu údajov, ktorá nastane do 14 dní po  príchode do krajiny, je potrebné oznámiť na adresu PLFBelgium@health.fgov.be.

Začiatkom roku 2021 došlo k zmene formuláru PLF, ktorý odlišuje služobné cesty od súkromných. Zamestnanci  s osvedčením od zamestnávateľa by sa už nemali dostať do karantény, ak  ich PLF potvrdí absenciu rizikového správania. Všetci ostatní cestujúci  budú musieť za každých okolností rešpektovať karanténu.

Pri cestách do Belgicka a z Belgicka odporúčame sledovať webovú stránku Ministerstva zahraničných veci Belgického kráľovstva a na uvedenej stránke rozdelenie krajín na zelenú, oranžovú a červenú zónu.

Krajiny  nachádzajúce sa v červenej zóne: belgické úrady odrádzajú od ciest do  týchto krajín alebo tieto krajiny nepovoľujú cestovanie do Belgicka

Krajiny  nachádzajúce sa v oranžovej zóne: belgické úrady vyzývajú na zvýšenú  opatrnosť alebo cestovanie do týchto krajín z Belgicka je možné za  podmienky predloženia COVID testu a/alebo karantény

Krajiny  nachádzajúce sa v zelenej zóne: cestovanie do krajín je umožnené;  naďalej je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia a bezpečnú  vzdialenosť

 Elektronický formulár pre vstup do Belgicka, ak ste držiteľom mobilného telefónu

 Elektronický formulár pre vstup do Belgicka, ak nie ste držiteľom mobilného telefónu (je potrebné ho vytlačiť a mať so sebou)

V  prípade akýkoľvek otázok týkajúcich sa formulára (Passenger Locator  Form), povinnosti testu na COVID-19 a/alebo karantény je potrebné sa  obrátiť na emailom Ministerstvo zdravotníctva Belgicka info.coronavirus@health.fgov.be alebo na telefónnom čísle 0800 14 689 (z Belgicka) a 0032 781 517 71 (zo zahraničia).

Karanténa  sa nevzťahuje na osoby, ktoré sa zdržia na území Belgicka menej ako 48  hodín, ani na osoby tranzitujúce cez územie Belgicka.

Cestovanie v rámci krajiny

Bez obmedzení.

Podmienky tranzitu a odchodu

Od stredy 23. decembra 2020 je povolený letecký tranzit cez Belgicko v prípade, že konečnou destináciou je krajina mimo EÚ.

Pre  cestujúcich zo Spojeného kráľovstva, ktorí nemajú hlavné bydlisko v  Belgicku, platí zákaz priamej osobnej dopravy lietadlom, vlakom alebo  loďou do 31. decembra 2020. Tento zákaz bude zrušený 1. januára  2021 pre cestujúcich, ktorí pri vstupe na palubu majú negatívny test na  prítomnosť koronavírusu.

Tranzit cez územie Belgicka pri cestovaní z iných susedných krajín ako je Spojené kráľovstvo je bez obmedzení.