Aktuálne informácie o cestovaní

Miesto kde spoznáte historické pamiatky.


Postup a povinnosti pri príchode do SR z krajín

Postup a povinnosti pri príchode do SR z krajín, ktoré nie sú na zozname menej rizikových krajín

Pokiaľ od vstúpite na územie Slovenskej republiky a zároveň ste počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je na zozname menej rizikových (bezpečných) krajín:

 ste povinní nastúpiť do domácej izolácie do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
 ste povinní absolvovať test na COVID-19 najskôr v piaty deň domácej izolácie,
 pokiaľ cestujete z krajiny, ktorá je členom EÚ (mimo zoznamu rizikových krajín), Lichtenštajnska, alebo Švajčiarska, (a v posledných 14 dňoch ste navštívili iba tieto krajiny) a máte bezpríznakový priebeh, vaša domáca izolácia končí dovŕšením jej 10. dňa aj napriek tomu, že  neobdržíte negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Pokiaľ cestujete z krajiny mimo EÚ, musíte v izolácii zotrvať do obdržania negatívneho výsledku testu, od 21. decembra 2020 platí povinnosť domácej izolácie aj pre osoby, ktoré v posledných 14 dňoch  navštívili Spojené kráľovstvo. 
 domáca izolácia je povinná aj pre osoby žijúce s vami v spoločnej domácnosti, ste zároveň povinní nahlásiť sa telefonicky regionálnemu úradu verejného zdravotníctva alebo elektronicky registráciou cez formulár eHranica a vášmu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (tzn. všeobecnému  lekárovi/pediater v prípade detí), s ktorým máte uzavretú zmluvu. Počas  svojho pobytu na území SR sa musíte vedieť preukázať príslušníkovi  Policajného zboru SR potvrdením o uvedenej registrácii cez formulár eHranica.

Kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva

 Výnimky pri vstupe

Ak vstupujete na územie SR z krajín Európskej únie mimo zoznamu menej rizikových krajín, Lichtenštajnska alebo Švajčiarska (a v posledných 14 dňoch ste navštívili iba tieto krajiny), tak k vyššie uvedeným povinnostiam registrácie a domácej izolácie platí alternatíva – preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky, nie starším ako 72 hodín, alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 podľa prílohy č. 5, vykonaným v laboratóriách na území Rakúska alebo Českej republiky, nie starším ako 72 hodín.

Ak máte na území Slovenskej republiky trvalý alebo prechodný pobyt a ste občanom niektorej z krajín EÚ, Islandu, Nórska, Lichtenštajnska alebo Švajčiarska, a zároveň v dobe nie viac ako 3 mesiace pred vstupom na územie Slovenska ste prekonali ochorenie COVID-19 a môžete sa pri vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať potvrdením podľa prílohy č.3 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

Informácie o všetkých výnimkách sú uvedené vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR alebo na webovej stránke korona.gov.sk. 

Otázky ohľadom karanténnych opatrení a testovania môžete zasielať na emailovú adresu Úradu verejného zdravotníctva SR: koronapodnety@uvzsr.sk

Formulár pri návrate leteckou dopravou

Každý cestujúci, ktorý prilieta na Slovensko z ktorejkoľvek krajiny, musí vyplniť Formulár na vyhľadanie cestujúceho v súvislosti s ochranou verejného zdravia (Public Health Passenger Locator Form).

Niektoré letecké spoločnosti môžu v súčasnej dobe aj pri návrate do vlasti vyžadovať preukázanie negatívneho testu na COVID-19. Podmienky týkajúce sa prepravy cestujúcich sú v kompetencii leteckých spoločností preto odporúčame informovať sa u príslušnej leteckej spoločnosti o podmienkach vstupu na palubu aj pri návrate do SR.


Menej rizikové krajiny

Menej rizikové krajiny

Krajiny,  ktoré sú z epidemiologického hľadiska považované za menej rizikové a  pre ktoré pri návrate do SR platí voľný prechod cez hranice bez  povinnosti izolácie v domácom prostredí a testovania na COVID-19.  

Austrália, Čínska ľudová republika, Fínsko, Írsko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Nórsko, Nový Zéland, Singapur, Taiwan


Česko

Podmienky vstupu do Českej republiky

Od 5. januára 2021 platí aktualizované opatrenie Ministerstva zdravotníctva ČR pre vstup osôb do Českej republiky. 

Opatrenie rozširuje existujúce podmienky pre cestujúcich zo Spojeného kráľovstva v súvislosti s novou mutáciou koronavírusu.

Ešte pred vstupom do ČR musí každý cestujúci zo Spojeného kráľovstva bez ohľadu na spôsob dopravy disponovať potvrdením o negatívnom  výsledku antigénového alebo PCR testu, ktorý nie je starší ako 72 hodín.  

Piaty až siedmy deň po príchode do ČR je potom NUTNÉ podstúpiť PCR test alebo 10 dňovú karanténu. Od týchto povinností sú oslobodené len osoby tranzitujúce cez Spojené kráľovstvo do ČR, či pracovníci medzinárodnej dopravy

Pravidlá cestovania do ČR od 5. januára 2021

Informácie na webovej stránke Ministerstva vnútra ČR

Podmienkou pre vstup do ČR z červených krajín EÚ+ je pred príchodom vyplniť príjazdový formulár a po príjazde predložiť hygienickej stanici výsledok PCR testu, nie starším ako 72 hodín. Potvrdenie o vyplnení príjazdového formulára  a výsledok PCR testu majte pre prípadnú kontrolu po celú dobu pobytu pri sebe.

Vo výnimočných situáciách je možné podstúpiť PCR test najneskoršie do 5 dní po príchode do ČR. Do  negatívneho výsledku ohláseného príslušnej hygienickej stanici  (najneskôr do 7 dni) však nie je možné sa voľne pohybovať po území ČR.

Cudzinci môžu do ČR pricestovať iba v nevyhnutných prípadoch a to:

cesty do zamestnania či na výkon podnikateľskej činnosti (vrátane pendlerov)

nevyhnutné cesty za rodinou

cesty k lekárovi

Výnimky z povinnosti vyplniť príjazdový formulár a predložiť negatívny výsledok PCR testu:

pobyt v červenej krajine kratší než 12 hodín v posledných 14 dňoch

cezhraniční pracovníci, žiaci a študenti zo susedných krajín

cesty do alebo z ČR nepresahujúce 24 hodín

tranzit cez územie ČR, ktorý nepresiahne 12 hodín

Výnimka  pre cesty, ktoré nepresiahnu 24 hodín, u ktorých nie je nutné vyplniť  príjazdový formulár a predložiť negatívny výsledok testu PCR je  obmedzená na tieto cesty:

výkon podnikateľskej činnosti a obchodné cesty obstaranie základných životných potrieb, nákupy, tankovanie zdravotná starostlivosť neodkladné úradné záležitosti pohreby 

Upozorňujeme,  že ide o podmienky návratu do ČR a nie o podmienky návratu do SR.  Podmienky vstupu do SR upravuje platná vyhláška Úradu verejného  zdravotníctva a vstup bez povinnosti karantény alebo predloženie  negatívneho testu je možný len za presne vymedzených podmienok.  Krátkodobý výstup zo SR s návratom do niekoľkých hodín medzi výnimkami  nie je.  

Občania  z krajín mimo EU+ majú v súlade s koordinovaným postupom EÚ aj naďalej  zakázaný vstup na územie ČR s výnimkami uvedenými na webových stránkach Ministerstva vnútra ČR.

Od 9. novembra 2020 platí pre vstup na územie ČR nový  mechanizmus Ministerstva zdravotníctva Českej republiky pre hodnotenie  epidemiologickej situácie v krajinách EÚ/Schengenského priestoru (EÚ+) upravujúci obmedzenia pri cestách do ČR:

Členské krajiny (EÚ+) sú rozdelené do troch kategórií – zelené, oranžové a červené:

zelené krajiny: bez cestovných obmedzení

oranžové krajiny: povinnosť pre zamestnancov a študentov predložiť negatívny test PCR

červené krajiny: povinnosť vyplniť vopred príjazdový formulár a absolvovať PCR test/podstúpiť karanténu

Zoznam krajín s nízkym rizikom nákazy

Slovensko nie je zaradené na zoznam krajín s nízkym rizikom nákazy od 9. novembra 2020.

Občania SR majú povinnosť pred vstupom vyplniť príjazdový formulár a absolvovať PCR test alebo podstúpiť karanténu, pokiaľ sa na nich nevzťahuje niektorá z výnimiek.


Farncúzsko

Podmienky vstupu do krajiny

Do  Francúzska môžu s platnosťou od 15. júna 2020 vstupovať občania  Slovenskej republiky bez preukázania sa negatívnym testom na COVID-19 a  bez povinnosti absolvovať karanténu.

Od 30. októbra 2020 sa na vnútorných hraniciach Francúzska vykonávajú hraničné kontroly zatiaľ s platnosťou do apríla 2021.

Pri  vstupe do krajiny sa musia preukázať negatívnym testom na ochorenie  COVID19 len cestujúci podľa zoznamu rizikových krajín, ktorý sa  aktualizuje každých 15 dní na webstránke Ministerstva Európy a zahraničných vecí Francúzska. Platnosť nariadenia je od 27. júla 2020.  

Od  22. júna 2020 sa vyžaduje pri ceste do zámorských území (Guyana,  Mayotte, Francúzska Polynézia, Nová Kaledónia a Wallis a Futuna) mať pri  sebe vyplnený formulár Ministerstva vnútra Francúzska.      

Všetky potrebné informácie k uvoľňovaniu karanténnych opatrení v zámorských regiónoch sú na stránke Ministerstva Európy a zahraničných vecí Francúzska.  

Občania  prichádzajúci do Francúzska z tretích krajín, musia mať pri sebe  vyplnený formulár a čestné prehlásenie o svojom dobrom zdravotnom stave.  Zároveň sa im odporúča absolvovať 14-dennú domácu karanténu. Podmienka  absolvovania karantény platí aj pre občanov Veľkej Británie. 

Informácie a formuláre na webovej stránke francúzskeho ministerstva vnútra

Cestovanie v rámci krajiny

Od  15. decembra 2020 je možné pohybovať sa po území Francúzska bez  potvrdenia a bez obmedzenia vzdialenosti či času. V krajine bol zavedený  zákaz vychádzania od 20.00 do 06.00. V prípade nutnosti pohybu na  verejnosti v nočných hodinách, platí povinnosť vyplniť formulár na webovej stránke Ministerstva vnútra Francúzska a vyznačiť dôvod.

Od 2. januára 2021 platí zákaz vychádzania od 18.00 do 6.00 v najviac postihnutých východných departmentoch Francúzska - Ardennes, l'Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse,  Moselle, Haut-Rhin, Vosges, Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône,  Saône-et-Loire, Yonne, Territoire de Belfort, Allier, Ardèche,  Hautes-Alpes et Alpes-Maritimes. 

Aktualizovaný prehľad postihnutých oblastí na webovej stránke francúzskeho ministerstva vnútra

Naďalej platí zákaz verejných zhromaždení.

Od  6. novembra 2020 sú na parížskych letiskách Orly a Letisku Charlesa de  Gaullea zriadené odberové miesta na antigénové testy pre cestujúcich z  Francúzska. Testy bude vykonávať laboratórium Cerballiance, s  ktorým bude možné dohodnúť si stretnutie priamo v laboratóriu alebo v  letiskovom skríningovom stredisku.

Všetky podrobné informácie je možné nájsť na webovej stránke laboratória alebo na webovej stránke parížskeho letiska.

Podmienky tranzitu a obchodu

Zo Spojeného kráľovstva môžu do Francúzska od 6 januára do 21. januára vstúpiť alebo tranzitovať len nasledujúce osoby:

Francúzi alebo občania EÚ a ich rodinní príslušníci ;

občania  Spojeného kráľovstva alebo tretích krajín, ktoré majú bydlisko vo  Francúzsku alebo v EÚ alebo ktoré musia nevyhnutne vycestovať.

Každá osoba, ktorá odchádza zo Spojeného kráľovstva do Francúzska sa musí preukázať :

čestným vyhlásením, že nemá žiadne príznaky ochorenia COVID-19 a že nebola v kontakte s nijakou chorou osobou 14 dní pred plánovaným vycestovaním

Tlačivo čestného prehlásenia

negatívnym PCR alebo antigénnym testom na ochorenie COVID-19 realizovaným na britskom území menej ako 72hodín pred vycestovaním  (platí pre osoby staršie ako 11 rokov). Výsledok testu musí obsahovať  typ testu aj negatívny výsledok s vašim menom a priezviskom.

Zoznam povolených antigénnych testov

vyplneným osvedčením o vycestovaní do Francúzska zo Spojeného kráľovstva

Opatrenia v krajine

Od  15. decembra 2020 zostávajú zatvorené stále kiná, múzeá a divadlá,  fitnescentrá, športoviská. Lyžiarske strediská zostávajú zatvorené.  Otvorené sú maloobchody (1 osoba/8m²) 

Od 4. decembra 2020 je účasť na bohoslužbách obmedzená na cca 30% kapacity (kostoly, mešity, synagógy a pod.). 

Povinnosť  dodržiavať rozstupy na verejnosti a nosiť rúška v interiéri, ako aj  exteriéri (dospelí a deti od 6 rokov) podlieha prísnym kontrolám.

Bary,  reštaurácie, kiná, divadlá sú zatvorené, platí zákaz verejných  zhromaždení. Trhy, parky a záhrady zostanú otvorené. Školy, materské  školy a stredné školy zostávajú otvorené, zatvárajú sa vysoké školy.  Podniky a firmy zostávajú v prevádzke. Dodržiavanie základných  sanitárnych opatrení, ako aj ďalšieho režimu karantény na pracoviskách  vo firmách a podnikoch zabezpečia zamestnávatelia.

Francúzska vláda na svojej stránke ponúka aplikáciu, ktorá upozorní svojho používateľa na blízkosť osoby pozitívne testovanej na ochorenie COVID-19.

Podmienky návratu do SR

Informácie o postupe pri návrate do SR


Nemecko

Podmienky vstupu do krajiny

Celé územie Slovenskej republiky je Nemeckom zaradené medzi rizikové oblasti z hľadiska výskytu infekcie COVID-19.

Osoby  prichádzajúce do Nemecka z rizikových štátov/oblastí, v ktorých sa  zdržiavali posledných 10 dní, sú povinné prihlásiť sa pred cestou   prostredníctvom digitálneho formulára a pri vstupe do Nemecka sa preukázať potvrdením v PDF formáte, ktoré  dostanú po kompletnom vyplnení všetkých požadovaných údajov.

Ak  vo výnimočných prípadoch nie je možné vyplniť digitálny formulár, musí  cestujúci predložiť vyplnený náhradný formulár v papierovej podobe.

Na stiahnutie: Formulár na webovej stránke Spolkového ministerstva zdravotníctva

Osobitnou  skupinou sú cestujúci zo Spojeného kráľovstva a Juhoafrickej republiky,  pre ktorých bol s ohľadom na novú mutáciu koronavírusu zavedený zákaz  vstupu na územie Nemecka. Ten je v platnosti do 20. januára 2021 a  výnimku z neho tvoria iba osoby s trvalým pobytom v Nemecku po  predchádzajúcom schválení Spolkovým ministerstvom vnútra Nemecka.

Od 11. januára 2021 sa menia podmienky pre vstup do Nemecka a  prechádza sa na režim dvoch testov. Pre  všetkých cestujúcich prichádzajúcich z rizikových oblastí, medzi  ktorými je aj SR, to znamená povinnosť nechať sa otestovať najneskôr 48  hodín pred vstupom, prípadne bezprostredne po vstupe do krajiny (prvý  test). Následne sú všetci povinní nastúpiť do karantény.  Karanténu je možné ukončiť po negatívnom výsledku PCR testu (druhý  test), ktorý je možné podstúpiť najskôr po 5 dňoch. Jednotlivé spolkové  krajiny k uplatňovaniu tohto nariadenia pristupujú individuálne, preto  odporúčame každému občanovi, ktorý zamýšľa do Nemecka cestovať, aby ešte  pred cestou kontaktoval príslušný nemecký úrad zdravia Gesundheitsamt v mieste plánovaného pobytu a preveril si všetky náležitosti a výnimky z tohto nariadenia.

Vyhľadávanie príslušných úradov zdravia podľa miesta pobytu

Úrad zdravia Gesundheitsamt odporúčame kontaktovať aj pri dohadovaní termínov testovania, či v prípade otázok ku karanténe.

Povinnosť  testovania sa nevzťahuje na cestujúcich, ktorí cez Nemecko prechádzajú a  bezprostredne po prekročení nemeckej hranice budú pokračovať v ceste do  domovského štátu alebo do štátu pobytu.

Prehľad aktuálne platných opatrení v jednotlivých spolkových krajinách

Informácie na webovej stránke inštitútu Roberta Kocha v anglickom jazyku

Podmienky návratu do SR

Od 16. novembra sa Nemecko nenachádza na zozname menej rizikových krajín.

Informácie o postupe pri návrate do SR


Rakúsko

Podmienky vstupu do Rakúska

UPOZORNENIE – dočasné sprísnenie kontrol na slovensko - rakúskych hraničných priechodoch od 9. januára 2021

Vzhľadom  na aktuálne nepriaznivý vývoj pandemickej situácie COVID-19 v Českej  Republike a na Slovensku pristupuje Rakúsko od 9. januára 2021 k  sprísneniu kontrol na svojich hraničných priechodoch s týmito susednými  krajinami. Prekračovať hranicu bude možné výlučne na oficiálnych  hraničných priechodoch pričom je možné dočasné uzatvorenie malých  lokálnych priechodov. Už zavedené zdravotné hliadky vykonávané  príslušníkmi rakúskej armády budú dočasne posilnené aj príslušníkmi  rakúskej polície. Je preto potrebné pri plánovaní cesty počítať s možným  väčším časovým zdržaním. Ostatné nižšie uvedené informácie o vstupe do  Rakúska a výnimkách sú platné.

Aktuálne cestovné odporúčania na webovej stránke Spolkového ministerstva zahraničných Rakúska

Od 19. decembra 2020 platí pdf novela nariadenia o vstupe do krajiny rakúskeho Spolkového ministerstva sociálnych vecí, zdravia a ochrany spotrebiteľa BMSGPK  (pdf; 439.94 KB) (č. novej vyhlášky v zbierke: BGBI. II Nr. 563/2020). Predpokladaná  platnosť tohto nariadenia je výhľadovo do 10. januára 2021. O ďalšej  zmene budeme opäť včas informovať na tejto webovej stránke.

Na stiahnutie: pdf Vzor prehlásenia – nastúpenie 10-dňovej karantény  (pdf; 731.14 KB)

Vyhláška  zavádza v princípe povinnosť 10-dňovej karantény pre cestujúcich,  vstupujúcich na územie Rakúska z takmer všetkých krajín, vrátane  Slovenska.

Z  povinnosti karantény je vyňatých 10 štátov: Austrália, Fínsko, Írsko,  Island, Japonsko, Nový Zéland, Nórsko, Južná Kórea, Uruguaj a Vatikán.

Povinnú  karanténu možno predčasne ukončiť najskôr piaty deň po vstupe do  Rakúska na základe preukázania sa negatívnym COVID-19 testom (PCR-testom alebo aj antigénnym testom - NOVINKA).

Výnimka z ustanovenia o povinnej karanténe,  ale za podmienky preukázania sa pri vstupe do Rakúska negatívnym  COVID-19 testom, nie starším ako 72 hodín (PCR-test alebo antigénový  test – NOVINKA) sa týka nasledovných kategórií:

opatrovateľky/-telia  pracujúci 24-hodinových v turnusoch v rodinách (t.j. mimo pendlujúcich  za prácou v zariadeniach, kde sú zamestnaní, pravidelne sem dochádzajú  na dennej báze a kde sú pravidelne automaticky testovaní),

sezónni pracovníci, osoby vstupujúce do Rakúska z dôvodu neodkladných medicínskych výkonov a ošetrenia + 1 sprevádzajúca osoba;

Z  ustanovenia o povinnej karanténe a zároveň aj z povinnosti preukázať sa  negatívnym COVID-19 testom, nie starším ako 72 hodín sú úplne vyňaté nasledovné kategórie osôb:

pendleri (t.j. pracovníci v pravidelnom intervale dochádzajúci za prácou zo SR do Rakúska. Okrem vyššie uvedenej kategórie opatrovateľov),

pendleri za účelom účasti na PREZENČNEJ FORME vyučovania na vysokých školách a univerzitách,

pendleri z rodinných dôvodov alebo z dôvodu návštevy životného partnera. Patrí sem opakujúca sa (prinajmenšom v mesačných intervaloch) návšteva  rodinných príslušníkov nezávisle od stupňa ich vzájomného príbuzenského  vzťahu,

tranzitujúci cez Rakúsko pod  podmienkou, že bude cesta uskutočnená bez nevyhnutných zastavení, t.j.  musí byť v maximálnej možnej miere minimalizované riziko infekcie,

vycestujúci z Rakúska definitívne pod podmienkou, že pri vycestovaní bude v čo možno najväčšej miere minimalizované riziko infekcie,

príslušníci jednotiek humanitárnej pomoci,

vstupujúci do krajiny z dôvodov jednorazového neodkladného výkonu povolania/výkonu práce (napr. práce na kritickej infraštruktúre – VYŽADUJE SA POTVRDENIE),

vstupujúci do krajiny za účelom splnenia súdne alebo úradne nariadenej povinnosti (napr. predvolania pred súd a pod.);

Na stiahnutie: pdf Vzor potvrdenia pre pendlerov  (pdf; 19.11 KB)

Na stiahnutie: Vzor tlačiva - medical certificate

Aktuálne podmienky vstupu – všetky krajiny sveta (anglický jazyk)

Aktuálne informácie vrátane často kladených otázok pre osoby cestujúce do a cez Rakúsko, ako aj pre turistov v nemeckom jazyku

Aktuálny zoznam štátov na webovej stránke Re-open EU

Doprava a tranzit cez územie Rakúska

 Vnútroštátna vlaková a autobusová doprava premáva v rámci Rakúskej republiky podľa platných grafikonov.

 Premáva naďalej aj medzinárodná hromadná doprava medzi Slovenskom a Rakúskom

 Vyhľadávanie cestovného spojenia medzi Slovenskom a Rakúskom

 Vyhľadávanie vlakového alebo autobusového spojenia na webovej stránke OBB

 Pre  všetky osoby, na ktoré by sa v zmysle vyššie uvedeného vzťahovala pri  zotrvaní/dlhšom zastavení sa v Rakúsku povinnosť karantény alebo  predloženia negatívneho PCR či antigénového testu nie staršieho ako 72  hodín, platí povolenie voľného tranzitu cez Rakúsko s vyňatím z týchto  povinností s tým, že je nariadené prejsť cez Rakúsko bez zbytočného zastavovania (o čom rakúska polícia/úrady môžu vyžadovať prehlásenie ústne alebo písomné).

Na stiahnutie: Prehlásenie o tranzite

Podmienky návratu do SR

Od 16. novembra Rakúsko už nie je zaradené medzi mierne rizikové krajiny.

Informácie o postupe pri návrate do SR

Upozorňujeme, že od 8. decembra 2020 majú pendleri na hraniciach povinnosť preukázať sa negatívnym antigénovým alebo PCR testom na ochorenie COVID-19. 

Osoby,  ktoré pravidelne prekračujú hranice Slovenska a majú výnimku z domácej  izolácie a následného testovania, sa musia preukázať:

buď negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 14 dní vykonaným aj mimo územia SR, alebo výsledkom antigénového  testu nie starším ako 14 dní s tým, že bude akceptovaný aj výsledok  antigénového testu certifikovaného v krajinách Európskej únie. 

Pod pojmom osoby pravidelne prekračujúce hranice SR sa rozumejú slovenskí aj zahraniční pendleri, občania SR žijúci v  pohraničí susedných štátov, žiaci a študenti, osoby starajúce sa o  svojich blízkych, osoby, ktoré obhospodarujú pôdu do 10 kilometrov od  hraníc, umelci a ďalší pracovníci v sektore kultúry, ktorí majú výnimku z  domácej izolácie a následného testovania.

Na stiahnutie: Potvrdenie pre cezhraničných pracovníkov o výkone zamestnania

Odporúčame pred návratom do SR vždy aktuálne preštudovať aj stránku: www.korona.gov.sk


Spojené kráľovstvo

Podmienky vstupu do krajiny

Od 18. januára 2021 platí pre cestujúcich prichádzajúcich zo všetkých krajín povinnosť preukázania sa negatívnym PCR testom na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín ešte pred začiatkom ich cesty.

COVID-19 - povinnosť preukázania sa negatívnym testom pred cestou do Spojeného kráľovstva

Zoznam výnimiek z povinnosti preukázania sa negatívnym testom na COVID-19

Táto povinnosť bude platiť pre všetky medzinárodné cesty. I napriek negatívnemu testu, cestujúci budú aj naďalej podliehať povinnej 10-dňovej samoizolácii, s možnosťou skrátenia samoizolácie po 5 dňoch.

Nové pravidlá príchodu do Spojeného kráľovstva s negatívnym testom na ochorenie COVID-19

Povinná registrácia pred príchodom do Spojeného kráľovstva

Platí povinnosť pre každého cestujúceho prichádzajúceho do Spojeného kráľovstva registrovať sa online a vyplniť tzv. passenger locator form.

 Registrácia je možná 48 hodín pred plánovaným príchodom do krajiny.

Spojené  kráľovstvo neobmedzuje možnosti vstupu občanov SR na svoje územie,  platia doterajšie všeobecné pravidlá pre vstup (preukázanie sa platným  občianskym preukazom alebo pasom). Všetkým cestujúcim je odporúčané cestovať do Spojeného kráľovstva iba v nevyhnutných prípadoch a zároveň sú upozornení, že sa na nich vzťahujú platné vládne opatrenia po celom území Spojeného kráľovstva.

Slovensko nie je na zozname tzv. bezpečných krajín. Cestujúci prichádzajúci zo Slovenska do Spojeného kráľovstva sú povinní absolvovať 10-dňovú samoizoláciu. V  prípade, že pricestujú do krajiny na kratšie obdobie, sú povinní celý  tento čas zotrvať v samoizolácii, dovolený je iba presun z/na letisko.

Podmienky samoizolácie v Spojenom kráľovstve platné od 14. decembra 2020

Od  15. decembra 2020 majú cestujúci prichádzajúci do Spojeného kráľovstva  možnosť dať sa otestovať na COVID-19 v súkromných laboratóriách a  skrátiť si tak dĺžku povinnej samoizolácie.  Tieto informácie sú  zverejnené na oficiálnej stránke britskej vlády:

Testovanie na COVID-19 - schéma

Zoznam súkromných laboratórií poskytujúcich testovanie na COVID-19

Zoznam krajín a informácie o cestovaní v súvislosti s COVID-19 na oficiálnej stránke britskej vlády

 Kompletný zoznam výnimiek z povinnej karantény

Vláda  Spojeného kráľovstva oznámila 8. januára 2021 povinnosť pre občanov  prichádzajúcich z  krajín ktoré nie sú uvedené na zozname tzv.  bezpečných krajín - povinnosť  preukázania sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19 nie starším ako  72 hodín ešte pred začiatkom ich cesty s platnosťou od budúceho týždňa.

Táto povinnosť bude platiť pre všetky medzinárodné cesty. I napriek negatívnemu testu, cestujúci budú aj naďalej podliehať povinnej 10-dňovej samoizolácii, s možnosťou skrátenia samoizolácie po 5 dňoch.

Nové pravidlá príchodu do Spojeného kráľovstva s negatívnym testom na ochorenie COVID-19

Povinná registrácia pred príchodom do Spojeného kráľovstva

Medzinárodná nákladná doprava - dôležité aktuálne informácie

Pred cestou odporúčame sledovať svoju cieľovú destináciu na oficiálnych stránkach:

Severné Írsko - informácie o COVID-19

Škótsko - informácie o COVID-19  

Wales - informácie o COVID-19

Podmienky tranzitu

Výnimke  z povinnej karantény podliehajú všetci tranzitujúci cestujúci  neprekračujúci hraničnú kontrolu do vnútrozemia, tzn. zostávajú v  tranzitnej zóne letiska čakajúc na pokračovanie svojho ďalšieho letu do  cieľovej destinácie. Povinnosť vyplnenia vstupného formulára je však  nariadená aj tranzitujúcim cestujúcim.

Opatrenia v krajine

Od  5. januára 2021 britská vláda vyhlásila v poradí tretí, najprísnejší  lockdown s okamžitou platnosťou, predbežne do 15. februára 2021.  Zatvorené sú základné školy, stredné školy a všetky obchody s výnimkou  predaja základných potravín a liekov.

Podrobné informácie o celonárodnom lockdowne od 5. januára 2021

Občanom  je odporúčané pokračovať pracovať z domu, pokiaľ to povaha ich  zamestnania povoľuje a vyvarovať sa zbytočného cestovania. Zároveň je  odporúčané dodržiavať bezpečnú vzdialenosť dva metre počas čakania v  radoch a v interiéroch.

Nosenie rúšok vo všetkých interiéroch je povinné. V prípade nedodržania nariadenia hrozí pokuta.

Podmienky návratu do SR

Od  21. decembra 2020 platí po príchode na Slovensko pre všetky osoby,  ktoré v posledných 14 dňoch navštívili Spojené kráľovstvo, povinnosť domácej izolácie. Už nebude možné predísť jej preukázaním sa výsledkom RT-PCR testu.

Každý  občan prichádzajúci zo Spojeného kráľovstva sa musí najneskôr  bezprostredne pri vstupe do Slovenskej republiky registrovať na webovej  stránke korona.gov.sk/ehranica/ a na požiadanie sa preukázať potvrdením o splnení tejto povinnosti príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky.

 Osoba  v izolácii bude na COVID-19 testovaná najskôr na piaty deň po  zaregistrovaní na webe. Ak bude test negatívny, izolácia sa končí.

 Podmienky vstupu zo Spojeného kráľovstva na naše územie sa preventívne  sprísňujú v súvislosti s rozšírením novej mutácie koronavírusu  SARS-CoV-2 identifikovaného na juhu Spojeného kráľovstva.
 Informácie o postupe pri návrate do SR